BONINGSHUSEN

BONINGSHUSEN

For english and german scroll down. Für Deutsch und English hinuntersehen.

Boningshusen

De tre husen som ligger utmed berget är resterna av sill- och varvsverksamheterna under 1800- och 1900talet.

Längst åt öster ligger ”Torpet” som är det äldsta av husen. Det uppfördes under 1800-talet och har använts som arbetsbod och raststuga för de som arbetade på Bassholmen.

I mitten ligger ”Verkmästarbostaden” som byggdes på 1930-talet som bostad åt verkmästaren på Bassholmens mekaniska verkstad som då drevs av Bolinder.

Längst i väster ligger ”Sjöstugan” som tillkom i samband med att Bassholmens mekaniska verkstad startade runt 1900. Huset användes som övernattningsbostad för besättningsmän som arbetade på de båtar som låg inne på varvet för underhåll eller installationer.

Idag används husen av de medlemmar som under sommaren på ideell basis håller muséet öppet och har tillsyn av föreningens båtar som ligger i hamnbassängen.

The residential buildings

The three houses along the rockface are the remains of the herring and shipyard activities during the 19th and 20th centuries.

Farthest to the east is ”Torpet”, (Cottage) which is the oldest of the houses. It was built in the 19th century and had been used as a work shed and rest cabin for those who worked at Bassholmen.

In the middle is ”Verkmästarbostaden” (Foremans house) which was built in the 1930s as a residence for the foreman at Bassholmen’s mechanical workshop, which was then run by Bolinder.

Farthest to the west is ”Sjöstugan” (Sea cottage) which was added in connection with Bassholmen’s mechanical workshop starting around 1900. The house was used as an overnight home for crew members who were working on the boats that were at the shipyard for maintenance or installations.

Today, the houses are used by the members who during the summer on a non-profit basis supervise the association Allmogebåtar’s boats which are located in the harbour basin and who keep the museum open.

Die Wohngebäuden

Die drei Häuser entlang des Berges sind die Überreste der Herings- und Werftbetriebe im 19. und 20. Jahrhundert.

Am weitesten östlich liegt ”Torpet”, das älteste der Häuser. Es wurde im 19. Jahrhundert erbaut und diente als Arbeitsschuppen und Pausenraum für diejenigen, die auf Bassholmen arbeiteten.

In der Mitte befindet sich ”Verkmästarbostaden”, das in den 1930er Jahren als Residenz für den Werkmeister der von Bolinder betriebenen mechanischen Werkstatt Bassholmens gebaut wurde.

Am weitesten westlich liegt ”Sjöstugan”, das um 1900 herum im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der mechanischen Werkstatt Bassholmens entstanden ist. Das Haus wurde als Übernachtungsmöglichkeit für Besatzungsmitglieder genutzt, die an den Booten arbeiteten, die sich für Wartungs- oder Installationsarbeiten auf der Werft befanden.

Heute werden die Häuser von den Vereinsmitgliedern genutzt, die im Sommer ehrenamtlich die Boote des Vereins Allmogebåtar im Hafenbecken beaufsichtigen und das Museum offenhalten.