HÖGA GAVELN

HÖGA GAVELN

For english and german scroll down. Für Deutsch und English hinuntersehen.

Höga Gaveln

Detta var tidigare utrymme för den silloljefabrik där sill ångkokades till olja. Byggnaden uppfördes 1894. Idag finns ett modellrum, båtutställning och längst bort kan du se båtbyggeri och en tidstypisk arbetsbänk (liknande den i receptionen) med diverse båtbyggarverktyg. Här kan du se hur man pluggade enepinnar i bordgångarna. Bordgångarna är de brädor som går längs båtsidan på de klinkbyggda båtarna.

Modellrummet
Här finns en modell av hur Bassholmen såg ut 1809 med trankokeri och sillsalteri. Ingen av byggnaderna som visas i montern finns kvar idag. Här finns även en monter med skeppsmodell som visar vilken typ av båtar som byggdes här på Bassholmen mellan 1867-1882.

Tavlan (skeppsporträttet) visar ”Andriette” en av skutorna som byggdes på Bassholmen mellan åren 1867-1882.

Ovanför Modellrummet finns två laggade silloljekokkärl som är rester av 1894 års utrustning. OBS beträd ej trappan men du kan läsa hur det hela gick till på informationstavlan i trappan!

Båtutställning
De två första båtarna hänger på väggen och ses underifrån.
1. Hedesunda, 1890-t, järnskodd roddbåt för isjakt.
2. En lofoteninspirerad snipa bygd på Gullholmen.
3. Hilmers, byggd 1936, doris. en regional båttyp från Kyrkesundstrakten på Tjörn. Inspirerad av den amerikanska doryn.
4. Nybyggd snipa från Gullholmen.
5. Fjällbacka, byggd 1930. Snipa ordnad för badgästsegling, därav de vitmålade tofterna för de finklädda badgästerna.
6. Nordlandsbåt, byggd 1890, faering från Norge med barkat råsegel som är listat till ett rå.
7. Eka under byggnad med mallar.
8. Gösta, byggd av Gösta Johansson 1984, enepinnad julle. Byggd som demonstationsskrov till Bohusläns museums invigning.

The High Gabel

This area was built in 1894 to be used to produce herring-oil. Today there is a Model Room and the remaining space provides space for boats and at the far end you can see a period-typical carpenter´s bench (similar to the one in the reception) with various boat building tools. Here you can see how juniper wood toggles were plugged into the boards.

In the Model Room there is a model of what Bassholmen looked like in 1809 with a herring-oil cookery and herring saltery. None of the buildings remain today. Above the Model Room there are remnants of some 1894 equipment – NOTE do not enter the stairs but you can read how it all worked on the information board in the stairs!

In the model room there is also a model boat of the type of boat that was built on Bassholmen between 1867-1882. The picture (Ship portrait) show one of the ships that was built on Bassholmen.

Above you can see 1. Iron-shod ice boat  and 2. A Lofoten snipe.
3.  Doris a flat bottom ”dora” from Kyrkesund
4. Newly built snipe from Gullholmen
5. ”Snipa” for the bathers, hence the white painted tofts for finely dressed bathing guests
6. ”Nordlandsbåt” with barked raw sail (the sail hangs on a raw)
7. ”Eka” during construction
8.  Started bigger ”julle” with juniper woods toggles

Der hohe Giebel

Hier befand sich die 1894 gebaute Trankocherei. Heute gibt es einen Modellraum, eine Bootsausstellung und am anderen Ende wird der Bootsbau durch eine zeittypische Werkbank (die der im Empfang ähnelt) mit verschiedenen Bootsbauwerkzeugen veranschaulicht. Hier ist zu sehen, wie Bolzen aus Wacholder in die Planken eingeschlagen werden.

Im Modellraum gibt es ein Modell von Bassholmen mit Trankocherei und Heringsalzerei im Jahre 1809. Keines der Gebäude ist heute erhalten. Im Modellraum befindet sich auch ein Modell des Bootstyps, der zwischen 1867 und 1882 auf Bassholmen gebaut wurde. Das Schiffsbild zeigt ein auf Bassholmen gebautes Schiff.

Oberhalb des Modellraums befinden sich Reste von Heringskochkesseln aus 1894 – HINWEIS: Betreten Sie die Treppe nicht, aber Sie können auf der Informationstafel an der Treppe nachlesen, wie alles gelaufen ist!

Ein eisernes Ruderboot aus den 1890er Jahren (1) und (2) Eine Lofoten Schnigge (schwedisch: snipa)
3. Dory (schwedisch: doris) mit flachem Boden von Kyrkesund, gebaut 1936
4. Neu gebaute Schnigge (schwedisch: snipa) aus Gullholmen
5. Schnigge (schwedisch: snipa) für die Badegäste, daher die weiß gestrichenen Sitzbänke für die fein gekleideten Badegäste, gebaut 1930
6. Nordlandbåt, mit Rinde imprägniertem Segel (das Segel hängt an einer Rah), gebaut 1890
7. Kahn (schwedisch: eka) im Bau mit Mallen
8. Größeres Boot mit flachem Rumpf (schwedisch: julle), 1984 als Demonstrationsschiffskörper gebaut