STADGAR

STADGAR

Stadgar

§ 1
Föreningens namn skall vara Föreningen Allmogebåtar.

§ 2
Föreningen skall arbeta för att bevara våra gamla nordiska båttyper, samt båtbyggar- och fiskartraditioner runt dem. Detta arbete skall främst ske genom utgivning av tidskriften ALLMOGEBÅTEN och praktiskt arbete med tillvaratagande och brukande av båtar.

§ 3
Föreningens verksamhet skall finansieras genom medlemsavgifter, bidrag och andra inkomster i linje med föreningens syfte.

§ 4
Föreningens tidskrift tillställes samtliga medlemmar. Som medlem skall upptas enskilda personer, firmor och institutioner.

§ 5
Föreningens styrelse skall bestå av minst fem personer. Styrelsen äger att inom sig utse en ordförande och en kassör, samt en ansvarig utgivare för tidskriften Allmogebåten och en ansvarig samordnare för Båtsamlingarna på Bassholmen. Föreningens räkenskaper skall granskas av en revisor. Styrelsemedlemmar väljes för en tid av två år.

§ 6
Styrelsen skall väljas vid årsmötet, varav hälften väljes varje år.

§ 7
Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig eller av två styrelsemedlemmar i föreningens arbetsutskott (AU) i förening.

§ 8
Styrelsen skall varje år tillställa medlemmarna en verksamhetsberättelse och en ekonomisk redogörelse.

§ 9
Vid en eventuell upplösning av föreningen skall dess kontanta medel tillfalla Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutne, samt att Båtsamlingarna på Bassholmen tillfaller Bohusläns Museum.

Stadgarna gäller från 2010-01-23