ÄGARLÄNGD

ÄGARLÄNGD

For english or german scroll down. Für Deutsch und Englisch hinuntersehen

Bassholmen – en levande skärgårdsö

En redovisning av ägare och verksamheter på Bassholmen.

Bassholmen har under lång tid tillhört Dragsmarks kloster. Svenska kronan (Svenska staten) ägde gården fram till mitten av 1700-talet då den friköptes av hemmansägaren och nämndemannen Olof Andersson.

1781              Olof Andersson startar ett sillsalteri och trankokeri. Du kan se hur det såg ut i modellrummet i höga gaveln på museet. Verksamhet pågick till 1810. Olof Anderssons söner Johannes och Anders Olsson ärvde ön 1809.

1809              Johannes och Anders Olsson bedriver jordbruk med 10 tunnland odlingsmark och 23 tunnland betesmark. Johannes övertar snart hela ägandet av ön och brukar den till slutet av 1840-talet. Gården går sedan i arv till sonen Jakob Johansson.

År 1832 avskaffades stadsbornas exklusiva rätt att ensamma bedriva sjöfart. Den nya näringsfrihetsförordningen gav alla rätt att ägna sig åt sjöfartstransporter. Jakob Johansson börjar då en bana som huvudredare och partsredare. Handeln omfattar: Atlanten (från Amerika i norr till Sydamerika i söder), Medelhavet, Västindien.

1867              Träskutan ”Thema” på 161 nettoton byggs på dåvarande varvsområdet som låg där marksänkan mellan virkestorken och museibyggnaden ligger idag. Här byggs sedan totalt 9 större fraktskutor. ”Andriette”, döpt efter Jakobs dotter, är den största på 308 nettoton. Denna nybyggnationsverksamhet avslutas 1882 efter 15 års skutbyggande.

1880              Året då den stora vita mangårdsbyggnaden (idag gästhem) uppförs. Huset är en representant för den tidens skeppsredarbyggnationer. Jakob Johansson bor i huset fram till sin död 1882 då sonen Johan Alrik Johanson (ordf. i kommunstämman och riksdagsman) ärver fadern.

1894              Guanoanläggningen byggs då det åter är en sillperiod längs Bohuskusten. Tyvärr är sillperioden mycket kort (21 år) och varar endast 1877-1898. Nu startas Skandinaviska Guanofabriken AB som övertar ägandet av anläggningen. Som ägare ingår maskinleverantörerna till anläggningen. År 1900 säljs anläggningen till Bastholmens Mekaniska Verkstad AB.

Johan Alrik Johansson tyngs av dålig ekonomi och tvingas sälja den kvarvarande jordbruksfastigheten. Han arbetar därefter som karantänsföreståndare på Känsö i Göteborgs södra skärgård.

1901              CJ Christiansson från Olofsholmen (Bohus-Malmön) köper Bassholmens jordbruksfastighet och bedriver här med fru och 8 barn ett rikt jordbruk. 37 kor, 8 hästar, bärbuskar och fruktträd. Han säljer även hö och spannmål. Som änkling flyttar han 1920 från ön. men behåller äganderätten till Bassholmen fram till sin död 1932.

1932              Philip Lindstedt köper gårdsfastigheten och fortsätter med jordbruket.

1947              Philip Lindstedt köper även varvsområdet och driver den mekaniska verkstaden vidare.

1955              Allt arbete avstannar och ön avfolkas då verksamheten på varvet stannar efter en lönestrid. Personalen lägger bara ner sina verktyg och går hem. Ingen avveckling sker utan allt hamnar för fäfot.

1974              Uddevalla kommun utnyttjar sin förköpsrätt och inhandlar ön med allt som där finns. Ön utses till naturreservat.

1977              Den första MAB-dagen (Med Allmogebåtar på Bassholmen) äger rum andra lördagen i juli månad. Därmed inleds föreningen Allmogebåtars verksamhet på Bassholmen.

Bassholmen – a living archipelago island

A history of owners and activities on Bassholmen.

Bassholmen has historically belonged to Dragmark’s monastery. The Swedish Crown owned the farm until the middle of the 17th Century when it was purchased by the Yeoman and Municipal board member Olof Andersson.

1781.             Olof Andersson started a Herring preserving and Herring oil refining business which continued in operation until 1810. Olof Anderssons sons, Johannes and Anders Olsson, inherited the island in 1809.

1809.             Johannes and Anders Olsson run the farm with 12 acres of arable land and 28 acres of Grazing. Shortly afterwards, Johannes took ownership of the whole island and continued to farm until the end of the 1840’s. The farm was then left to his son Jakob Johansson.

1832.             Town dwellers sole legal right to engage in shipping was abolished and the new rules allowed anyone to engage in maritime transportation. Jakob Johansson started a new career as a ship owner and a shipping investor. Their trading area included North and South America, the Mediterranean and the Caribbean.

1867.             The wooden sailing ship “Thema” (161 nt) was built at the shipyard which was at the low ground between the timber dryer and the museum building. A total of 9 larger vessels were built thereafter. The largest was “Andriette” (308nt) which was named after Jakobs daughter.  New ship building stopped in 1882 after 15 years in operation.

1880.             The large white manor house was built. This is a guest house today. The building was representative for the periods ship owners houses. Jakob Johansson lived in the house until his death in 1882 when his son Johan Alrik Johansson (Chairman of the local council and member of Parliament) inherited.

1894.             The Guano facility was built as there was a renewed Sill period along the Bohus coast. Unfortunately this was a very short 21 year period, 1877-1898. Then Skandinaviska Guanofabriken AB took over the facility. The machinery suppliers to the facility became part owners. In 1900 the facility was sold to Bastholmens Mekaniska Verkstad AB.                                                       Johan Alrik Johansson was in dire financial straits and had to sell the remaining farm property.  Thereafter he worked as Quarantine Manager on Känsö Island in Gothenburgs southern archipelago.

1901.             C.J. Christiansson from Olofsholmen (Bohus-Malmön) bought Bassholmens farm property and ran a very successful farm with his wife and 8 children. They had 37 cows, 8 horses and cultivated berry bushes and fruit trees. They even sold Hay and Grain. In 1920 he moved as a widower to Östersidan but retained ownership of Bassholmen until his death in 1932.

1932.             Philip Lindstedt purchased the property and continued farming.

1947.             Philip Lindstedt purchased the shipyard area and continued operations as a mechanical workshop.

1955.             After a wages dispute all work stops suddenly without any closing down or securing of assets. The employees left and went home and the island was abandoned.

1974.             Uddevalla Community Council exercise their purchase right and buy the island which is then designated an Nature reserve.

1977.             The first MAB day (Folkboats at Bassholmen) is held on the second Saturday in July. This signals the commencement of the society of Allmogeboats (Folkboats) at Bassholmen.

Bassholmen – eine lebende Insel in den Schären

Ein Bericht über Eigentümer und Betriebe auf Bassholmen.

Bassholmen gehörte lange zum Kloster Dragmark. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts ist der Bauernhof Bassholmen Eigentum der schwedischen Krone (des schwedischen Staates) gewesen, als er vom Bauern und Gemeinderatsmitglied Olof Andersson erworben wurde.

1781 eröffnet Olof Andersson eine Heringssalzerei und eine Trankocherei. Der Betrieb dauerte bis 1810 an. 1809 erbten Johannes und Anders Olsson, die Söhne von Olof Andersson, die Insel.

1809 führen Johannes und Anders Olsson einen Landwirtschaftsbetrieb mit 5 Hektar Ackerland und 11 Hektar Weideland. Johannes wird bald alleiniger Eigentümer der Insel und nutzt sie bis Ende der 1840er Jahre. Der Bauernhof wird dann von seinem Sohn Jakob Johansson geerbt.

1832 wurde das Exklusivrecht der Stadtbewohner, Schifffahrt zu betreiben, abgeschafft. Die neue Gewerbefreiheitsverordnung räumte jedem das Recht ein, sich dem Seeverkehr zu widmen. Jakob Johansson beginnts eine Laufbahn als Reeder. Der Handel umfasst den Atlantik (von Nord- bis Südamerika), das Mittelmeer und die Karibik.

1867 wird das Holzschiff ”Thema” mit 161 Nettotonnen auf dem damaligen Werftgelände gebaut, das in der Bodenvertiefung zwischen dem heutigen Verschlag zum Trocknen von Holz und dem heutigen Museumsgebäude lag. Hier werden insgesamt neun größere Frachter gebaut. ”Andriette”, nach Jacobs Tochter benannt, ist mit 308 Nettotonnen der größte. Dieser Neubaubetrieb wurde 1882 nach 15 Jahren abgeschlossen.

1880 wird das große weiße Herrenhaus (heute ein Gasthaus) gebaut. Das Haus ist ein für die damalige Zeit typisches Reedergebäude. Jakob Johansson lebte bis zu seinem Tod im Jahr 1882 in dem Haus und wurde dann von seinem Sohn Johan Alrik Johanson (Vorsitzender der Gemeindeversammlung und Reichstagsabgeordneter) beerbt.

1894 wird die Guanoanlage während einer entlang der Küste von Bohuslän erneut entstandenen Heringsperiode gebaut. Leider wird die Heringsperiode sehr kurz (21 Jahre) und dauert nur von 1877-1898. Jetzt wird die Skandinaviska Guanofabriken AB gegründet und übernimmt das Eigentum an der Anlage. Zu den Eigentümern zählen die Maschinenlieferanten der Anlage. 1900 wird die Anlage an Bastholmens Mekaniska Verkstad AB verkauft. Johan Alrik Johansson muss den verbleibenden landwirtschaftlichen Betrieb aus finanziellen Gründen verkaufen. Anschließend arbeitet er als Quarantänevorsteher auf der Insel Känsö im südlichen Archipel von Göteborg.

1901 CJ Christiansson aus Olofsholmen (Bohus-Malmön) kauft den landwirtschaftlichen Betrieb Bassholmens und betreibt hier mit seiner Frau und seinen acht Kindern einen reichen Bauernhof. 37 Kühe, 8 Pferde, Beerensträucher und Obstbäume. Er verkauft auch Heu und Getreide. 1920 zieht er als Witwer nach Östersidan, behält aber Bassholmen bis zu seinem Tod 1932.

1932 Philip Lindstedt erwirbt das landwirtschaftliche Grundstück und setzt die Landwirtschaft fort.

1947 Philip Lindstedt erwirbt auch das Werftgelände und betreibt die mechanische Werkstatt weiter.

1955 Alle Arbeiten werden eingestellt und die Insel wird entvölkert, da ein Streik den Betrieb auf der Werft lahmlegt. Das Personal legt einfach seine Werkzeuge nieder und geht nach Hause. Es findet keine Abwicklung statt, alles verwaist.

1974 Die Gemeinde Uddevalla übt ihr Vorkaufsrecht aus und kauft die Insel mit allem, was dort ist. Die Insel wird zum Naturschutzgebiet.

1977 Der erste MAB-Tag (mit Allmogebåtar auf Bassholmen) findet am zweiten Samstag im Juli statt. Dies markiert den Beginn der Aktivitäten des Vereins Allmogebåtar auf Bassholmen.